Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató")

A tudorkashop.hu internetes áruház ("Webshop") üzemeltetője, a "GRAPH-ART" Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.; Cg. 09-09-006462, adószám: 11793746-2-09) ("Adatkezelő") kiemelt fontosságúnak tartja a felhasználók ("Felhasználók") által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, gyakorlatát, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. 

Adatkezelő megnevezése:

„GRAPH-ART” Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
postacím: 4001, Debrecen Pf. 583 
székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. 
telefonszám: +36 30 370 2790 
e-mail cím: webshop@graphart.hu

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Felhasználóit az általa üzemeltetett tudorkashop.hu internetes áruház működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a Felhasználók jogainak gyakorlása módjáról és lehetőségeiről. 

Adatkezelési gyakorlata kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet („Rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit.

Az önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban, illetve a Feltételek-ben felsorolt célokra használhatja fel, valamint az Adatkezelő hírleveleire való feliratkozásra, meghívására, az Adatkezelő szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az Adatkezelő termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes és/vagy üzleti adatokat, amelyek ezen értékesítéshez technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az Adatkezelő az alábbi adatkezeléseket végzi a Webshop látogatása, használata, valamely alkalmazásának igénybevétele során:

A Webshop használata során rögzítésre kerül a honlaplátogatás és az egyes konverziós események ideje. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása és hatásainak mérséklése, statisztikák készítése, valamint a Webshop szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokat. A Webshop a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelheti a vonatkozó Süti Tájékoztató szerint. A Webshop a tájékoztató szerint konverziókövetést (Google Ads), webelemzést (Google Analytics) és célzott tartalomösszekötést (Facebook) végez cookie és pixelek segítségével, amelyekről a Süti Tájékoztatóban olvashat.

1. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Kapcsolatfelvétel, érdeklődés a Webshopban

- megadott telefonszám felhívásával,

- megadott e-mail címre történő üzenetírással,

- elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő üzenetírással vagy

- a chatfunkción keresztül.

A chatfunkción keresztül történő kommunikáció ügyfélszolgálati időben élő kapcsolat révén valósul meg, azon kívül e-mail küldésével és arra történő válaszadással valósul meg.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a részére érkezett kérdéseket, tájékoztatáskéréseket megválaszolja a tájékoztatást kérő által igényelt úton (telefonon, e-mailben).

A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges. Az adatkezelés esetleges kiterjedhet az Ön üzenetében foglalt személyes adatokra is.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb hat hónapig tároljuk az élő kapcsolatos chatfunkció kivételével, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni. Telefonon történő tájékoztatásnyújtás során adatrögzítésre nem kerül sor.

 

2. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

A Felhasználó a későbbi vásárlások adminisztrációjának megkönnyítése érdekében felhasználói fiókot regisztrálhat, amelyben láthatja folyamatban lévő és teljesített rendeléseit, kívánságlistát állíthat össze.

Megrendelés leadásához a Felhasználónak nem szükséges fiókot regisztrálnia, ún. vendégként is vásárolhat.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a regisztráció esetén a Felhasználó belépési adatait (e-mail cím és jelszó), szállítási és számlázási adatait, valamint kívánságlista összeállítása esetén az abból levonható személyes adatokat és a rendelésekből levonható személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre:

A Felhasználó regisztrációja kapcsán az Adatkezelő a következő adatokat kezeli: a Felhasználó e-mail címe (kötelező adat), jelszó.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

3. A megrendelés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa forgalmazott termékek megvásárlása kapcsán szerződést köt.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet („45/2014 Kormányrendelet”) előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A szerződés létrehozása, illetve a létrejött szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre:

A teljesítéshez név és szállítási cím, a futárszolgálat által elérhető telefonszám szükséges.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Címzett:

A megbízott futárszolgálat.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő felé közvetlenül leadott rendelés során megadott adatokat a rendelés teljesítésétől számított 5. év elteltét követő naptári év július 31-ig tároljuk, de bármikor lehetősége van a nem jogszabályi alapon, illetve a Rendelet felhatalmazása alapján kezelt, Ön által megadott személyes adatok törlését kérni.

 

4. A számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa történt bizonylatköteles értékesítésekről jogszabályokban előírt bizonylatokat állít ki.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Sztv.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

A számla kiállításához számlázási név és cím, gazdálkodó szervezet esetén adószám is szükséges.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 8. év elteltét követő naptári év július 31-ig tárolja.

 

5. A fizetéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

A megrendelt termékek vételárának és a kapcsolódó szolgáltatások díjának teljesítése utánvétel vagy bankkártyás fizetés útján lehetséges.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Ptk., a Rendelet és az Infotv. előírásai, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.

Az adatkezelés célja:

Bankkártyával történő előrefizetés esetében az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő tudomást szerezzen az Ön fizetési teljesítéséről, így a szerződés rá vonatkozó kötelezettségét teljesítse Ön felé.

Utánvétel esetében az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő könyveiben a pénzügyi teljesítést alátámassza.

Kuponok érvényesítése esetén az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő a megfelelően csökkentett végösszeget megállapítsa.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során a bankkártya adatok nem az Adatkezelő által kerülnek kezelésre.

Kuponok felhasználása esetén a kuponok érvényességét ellenőrzi az Adatkezelő a kuponon jelzett keretek között (különösen érvényesség, címlet vagy kedvezmény mértéke, egyedi kód felhasználtsága).

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért, a felhasználásuk jogszerűségéért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Címzett:

Utánvétel esetén a megbízott futárszolgálat (adatai a Szállítás és Fizetés menüpont alatt).

Bankkártyás fizetés esetén a pénzügyi szolgáltató (adatai a Szállítás és Fizetés menüpont alatt).

Nem az Adatkezelő által kibocsátott kuponok esetén a kibocsátóval való elszámolás céljából a kibocsátó.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 8. év elteltét követő naptári év július 31-ig tárolja.

 

6. A termékek átadásához, kiszállításához kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő kiszállítás kérése esetén a szerződést postai szolgáltató közreműködése révén teljesíti, amelyről előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Postatv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezeléshez a név, szállítási cím, telefonszám megadása szükséges.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben szállítási címként a Felhasználó nem a saját címét adja meg, a megadott cím megadásának jogszerűségéért kizárólagos felelősséggel tartozik.

Címzett:

A megbízott futárszolgálat.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 5. év elteltét követő naptári év július 31-ig tárolja.

 

7. Kívánságlista összeállításához kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

A regisztrált Felhasználók a későbbiekben megvásárolni kívánt vagy őket érdeklő termékekből kívánságlistát állíthatnak össze.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A vásárlási élmény fokozása, a termékválaszték áttekintésének segítése a Felhasználók számára.

A kezelt adatok köre:

A regisztrációs adatokon kívül a mindenkori kívánságlistába helyezett termékekből levonható személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, a regisztrált fiók törléséig, illetve a kívánságlista tartalmának törléséig kezeli.

 

8. A termékek értékeléséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

Az egyes termékek vevői, ha rendelkeznek regisztrációval értékelést küldhetnek az egyes termékek kapcsán, amelyet az Adatkezelő a termék oldalán közzétesz.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A termékek iránt érdeklődő Felhasználók számára hasznos információk közzététele, valamint a termékek fejlesztése.

A kezelt adatok köre:

A regisztrációs adatokon kívül a megjelenített név, az értékelés tartalmából levonható személyes adat.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

9. A termékértékelés közzétételéhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

A megküldött értékeléseket az Adatkezelő azt követően teszi közzé, hogy annak megalapozottságát ellenőrzi annak érdekében, hogy a többi felhasználó valós értékelés alapján hozhassa meg döntését, illetve hogy sértő vagy adatbiztonságilag nem megfelelő tartalmat nem tartalmaz-e.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A termékek iránt érdeklődő Felhasználók számára hasznos információk közzététele, valamint a termékek fejlesztése.

A kezelt adatok köre:

A regisztrációs adatokon kívül a megjelenített név, az értékelés tartalmából levonható személyes adat.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

10. Termékajánlással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:

A Webshopon való böngészés, termékválasztás megkönnyítése érdekében az Adatkezelő által megadott szempontok szerint termékek kerülnek ajánlásra az Ön részére.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv („e-Privacy Irányelv”), a Rendelet és az Infotv.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A vásárlási élmény fokozása, a termékválaszték áttekintésének segítése a Felhasználók számára.

A kezelt adatok köre:

Megtekintett termékoldalak.

Az adatkezelés időtartama:

Munkamenet ideje.

 

11. Hírlevélre történő feliratkozás és hírlevélküldés

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő a Webshop használata során több ponton is lehetőséget kíván a felhasználóknak a hírlevelekre történő feliratkozásra.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A termékek iránt érdeklődő Felhasználók naprakész tájékoztatása az új termékekről, a vásárlással kapcsolatos tudnivalókról, kedvezményekről.

A kezelt adatok köre:

A feliratkozásnál megadott e-mail cím.

A feliratkozás jogszerűségéért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Címzett:

A megbízott hírlevélküldési szolgáltató.

SalesAutopilot Kft.

1024 Budapest, Margit krt. 31-33, félemelet 4-5., (+36) 1 490 0172

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

12. Adatkezelés az elállási jog fogyasztó által gyakorlása kapcsán

Az adatkezelés megnevezése:

A vásárlót, mint fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok, a visszaérkezett elállási nyilatkozatok, a visszaküldött termékek feldolgozása.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a 45/2014 Kormányrendeletben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

Elállási jog gyakorlásának biztosítása (jogszabályi kötelezettség).

A kezelt adatok köre:

Számlázási és szállítási adatok.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 8 év elteltét követő naptári év július 31-ig tárolja.

 

13. Adatkezelés fogyasztói panasz esetén történő panaszkezelés kapcsán

Az adatkezelés leírása:

Ön termékkel vagy az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (panaszait) a vonatkozó eljárás szerint terjesztheti elő.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk. és az 1997. évi CLV.

törvény a fogyasztóvédelemről előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a fogyasztói panaszokra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

Fogyasztói panaszok kezelése (jogszabályi kötelezettség).

A kezelt adatok köre:

A név, e-mail cím vagy cím, panasszal érintett személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:

A panaszkezelés iratainak megőrzése a panaszügyintézés lezárásától számított 5 év elteltét követő naptári év július 31. napjáig.

Címzett:

A http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/7699 oldalon leírtak szerinti hatóságok, szervek.

 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja. Az Adatkezelő az adattovábbításokról a Rendelet elvárásainak megfelelőség érdekében és az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő oldalait azonban mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó károkért, amelyek az oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból, illetve a Webshop létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Webshop tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, illetve megsemmisülése következtében keletkeztek.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az Adatkezelő az alábbiakban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát.

Az Adatkezelő elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Ön, mint érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tenne intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

Az adatkezelés során Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog:

„Szeretném megtudni, hogy milyen adatokat tárolnak rólam, és azokat mire használják.”

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat,
illetve

„Hozzá szeretnék férni az adataimhoz, hogy lássam, milyen adatokat tárolnak rólam.”

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a Rendelet 15. cikk (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt tartalommal;

az adatok helyesbítéséhez való jog:

„Javítani szeretném a hibásan rögzített adataimat.”

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget tesz;

az adatok törléséhez való jog:

„Szeretném, ha törölnék az adataimat.”

Önnek lehetősége kérni, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ennek kapcsán felhívjuk figyelmét, hogy az adat törlése adott esetben a szerződés teljesítését vagy a szavatossági, jótállási, terméktámogatási és igényérvényesítési jogok érvényesítést érintheti, amely törlés esetén felmerülő valamennyi kárért kizárólag Ön felel.

A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait, így amennyiben elfeledtetéshez való jogával kíván élni, azt adatfeldolgozási tevékenységet végző adatfeldolgozói vonatkozásában érvényesíti;

az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog:

„Szeretném, hogy addig ne használják az adataimat, amíg nem ellenőriztem annak jogosságát.”

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.
Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

az adathordozhatósághoz való jog:

„Hozzá szeretnék férni az adataimhoz, és ezeket el szeretném vinni más adatkezelőhöz.”

mivel az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa (továbbíttassa), nem alkalmazható;

a tiltakozás joga:

„Nem szeretnék hírleveleket, promóciókat kapni, ha arra nem iratkoztam fel.”

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
(i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve
(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint. 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó a következő belépéskor megismert változat elolvasását követően található nyilatkozattal elfogadja a hatályos Süti Tájékoztatót, míg az Adatkezelési Tájékoztató hatályos változata mindenkor megtekinthető az oldalon (a korábbi verziók elérhetőségét is biztosítva). 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. március 5. napján lép hatályba.

"