Szavatosság

A megrendelt termékekre a Ptk. szabályai szerint szavatosságot vállalunk.

Ha a kapott termék sérült, akkor a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa az ügyfélszolgálatunkat. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk.-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint: elsősorban kicseréljük, ha a cserére nincs módunk, úgy választása szerint árengedményt adunk, vagy a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését azonban a szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a „GRAPH-ART” Kft.-t terhelik.

Kellékszavatosság

Minőségi hiba esetén a kellékszavatossági igény érvényesítésének együttes feltételei:

• két (2) éven belüli vásárlás

• a szerződéskötés bizonyítása (például: blokk, nyugta, netes rendelést visszaigazoló levél, stb) megléte.

A kellékszavatossági igény elutasítható:

1. a kellékszavatossági idő lejártával (2 év);

2. nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák miatt;

3. természetes elhasználódás miatt.

Mentesülhet a szavatossági kötelezettségek alól a „GRAPH-ART” Kft. akkor is, ha a Vásárló a vásárláskor már ismert hiba esetén reklamál, ha őt a „GRAPH-ART” Kft. a hibáról előre írásban tájékoztatta.

A szavatossági szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) részletezi. Ennek értelmében a kellékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló két (2) év két részre tagolódik:

1.)        A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon belül, ha bármilyen rendellenességet, hibát észlel a termékkel kapcsolatban, azt kérjük, késedelem nélkül jelezze. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell bejelenteni, a késedelmes igénybejelentésből eredő kárért a „GRAPH-ART” Kft. nem felel. A hibás / meghibásodott / kifogásolt terméket természetesen nem célszerű tovább használni, mivel az ezzel okozott kárt a forgalmazó nem köteles megtéríteni. Amennyiben a hiba eredete, jellege, így a reklamáció jogossága nem egyértelmű, vitás a felek között, úgy a „GRAPH-ART” Kft. saját költségén független szakvéleményt kér ennek megállapítására.

2.)        A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon túl, a 2 éves időtartam végéig kétség, vita esetén a Vásárló saját költségén bizonyíthatja (pl.: szakvélemény által), hogy a meghibásodás oka már eladáskor (gyártáskor) benne volt a termékben. Amennyiben a szakvélemény alaposnak ítéli a Vásárló reklamációját, és azt a „GRAPH-ART” Kft. elfogadja, úgy a termék vételárán felül a bevizsgálás költségét is megtérítjük.

Minőségi kifogás esetén a Vásárló választása szerint a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azonban, ha az igény teljesítése lehetetlen, vagy a „GRAPH-ART” Kft. számára – a másik igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget okozna, akkor az eset összes körülményét mérlegelve a „GRAPH-ART” Kft. a csereigény helyett választhatja a javítást. Amennyiben a „GRAPH-ART” Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy a Vásárló igényének nem tud megfelelő határidőben eleget tenni, úgy a Vásárló (a „GRAPH-ART” Kft.-vel történt egyeztetést követően) kijavíthatja, vagy kijavíttathatja a hibás terméket a „GRAPH-ART” Kft. költségére. Fontos azonban figyelni arra, hogy a szakszerűtlen javításból eredő károkért a „GRAPH-ART” Kft. nem köteles felelősséget vállalni.

Ha a „GRAPH-ART” Kft. a javítást / kicserélést nem vállalta, vagy nem tudta teljesíteni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz / kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a Vásárló - választása szerint - arányos árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől, tehát visszakérheti a termék vételárát.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági idő újból kezdődik. Ez igaz arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Termékszavatosság

A vásárolt termék hibája esetén a Vásárló - választása szerint - az 5. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy az e pont szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Vásárló termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével a vásárló e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval, illetve a „GRAPH-ART” Kft.-vel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával („GRAPH-ART” Kft.) szemben gyakorolhatja.

A termékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló két (2) év két részre tagolódik:

1.)        A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon belül, ha bármilyen rendellenességet, hibát észlel a cipővel kapcsolatban, azt kérjük, késedelem nélkül jelezze a gyártó elérhetőségein. A hibát legkésőbb a felfedezésétől számított 2 hónapon belül kell bejelenteni, a késedelmes igénybejelentésből eredő károkért a gyártó nem felel. A hibás/meghibásodott/kifogásolt terméket természetesen nem célszerű tovább használni, mivel az ezzel okozott kárt a gyártó nem köteles megtéríteni.

2.)        A vásárlás napjától számított hat (6) hónapon túl, a 2 éves időtartam végéig kétség, vita esetén a Vásárló saját költségén bizonyíthatja (pl.: szakvélemény által), hogy a meghibásodás oka már eladáskor (gyártáskor) benne volt a termékben.

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.